SGI´s grunnskriv


Forord

Vi, de konstituerende organisasjoner og medlemmer av Soka Gakkai Internasjonal (SGI) har
som formål å bidra til fred, kultur og utdanning, basert på filosofien og idealene i Nichiren
Daishonins buddhisme.

Vi anerkjenner at menneskeheten aldri på noe tidspunkt i historien har vært preget av flere
kontraster enn det vi er vitne til nå i det 20. århundret, med motsetninger som krig og fred,
diskriminering og likeverd, fattigdom og overflod. Vi ser at en utvikling av mer avansert
militær teknologi, eksemplifisert av atomvåpen, skaper en situasjon der selve menneskehetens
eksistens er truet. Vi ser at økende voldelig etnisk og religiøs diskriminering eskalerer og
fører til en evig gjentagende spiral av konflikter. Videre ser vi at menneskehetens egoisme og
overforbruk av ressurser gir opphav til globale problemer som ødeleggelse av miljøet og
økende økonomisk ulikhet mellom industrialiserte land og utviklingsland. Dette får alvorlige
konsekvenser for menneskehetens kollektive fremtid.

Vi er overbevist om at Nichiren Daishonins buddhisme, en humanistisk filosofi som fremmer
den dypeste respekt for livets ukrenkelighet, gjør det mulig for enkeltmennesket å frembringe
og kultivere sin iboende visdom. Samtidig fremkaller Nichiren Daishonins buddhisme også
den kreativiteten som gjør oss i stand til å overkomme de vanskeligheter og kriser som
menneskeheten står overfor. På denne måten kan vi realisere et bærekraftig samfunn og en
fredfull sameksistens.

Vi, de konstituerende organisasjoner og medlemmer av SGI, er forpliktet til å fremme globalt
medborgerskap, toleranse og respekt for menneskerettigheter basert på buddhistisk
humanisme. Gjennom dialog og praktiske anstrengelser basert på et vedvarende engasjement
for ikke-vold, søker vi å bekjempe de globale utfordringer menneskeheten står overfor.
Herved ratifiseres grunnskrivet ved følgende formål og prinsipper:
Formål og prinsipper:

1. SGI skal bidra til fred, kultur og utdanning til det beste for hele menneskeheten, basert på buddhismens respekt for livets ukrenkelighet.

2. Basert på idealene om globalt medborgerskap, skal SGI beskytte grunnleggende menneskerettigheter og til enhver tid avstå fra alle former for diskriminering.

3. SGI skal respektere og beskytte religionsfrihet og religiøs ytringsfrihet.

4. SGI skal fremme forståelse for Nichiren Daishonins buddhisme gjennom
mellommenneskelig dialog på grasrotnivå, og herigjennom bidra til enkeltmenneskets
lykke.

5. SGI skal, gjennom sine konstituerende organisasjoner, oppmuntre medlemmer til å
bidra som gode borgere til en positiv utvikling i sine respektive samfunn.

6. SGI skal respektere den enkelte konstituerende organisasjons selvstendighet og
autonomi i samsvar med de lover og regler som råder i hvert enkelt land.

7. SGI skal, i den buddhistiske toleransens ånd, respektere andre religioner, engasjere seg
i dialog og samarbeide med andre trossamfunn om løsninger på de fundamentale
problemer som menneskeheten står overfor.

8. SGI skal respektere kulturelt mangfold og fremme kulturell utveksling, for der
igjennom å skape et internasjonalt nettverk for gjensidig forståelse og harmoni.

9. SGI skal fremme tiltak som beskytter natur og miljø, basert på det buddhistiske idealet
om symbiose mellom mennesket og dets omgivelser.

10. SGI skal fremme utdanning gjennom blant annet opprettelse av stipendordninger for
slik å bidra til at mennesket kan søke sannhet, kultivere sin individuelle personlighet og glede seg over et tilfredsstillende og lykkelig liv.Linker :Kontakt:
Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon om buddhismen og SGI, eller hvis du vil vite hvor det holdes møter rundt om i Norge.

Vår mail adresse er : sgi.nor300@gmail.com