Soka Gakkai International 


Soka Gakkai (SGI), som betyr verdiskapende samfunn, har som mål å bli en sterk, samkjørt kraft, istand til å bryte ned fordommer mot mennesker på bakgrunn av blant annet etnisk og nasjonal tilhørighet, kjønn og seksuell orientering, men anerkjenner samtidig at verden kun vil endres når menneskene selv gjennomgår en indre transformasjon. SGI ønsker derfor å inspirere til menneskelig revolusjon, som forstås som en livslang prosess for å få fram det beste i oss selv, og for å etablere og styrke et humanistisk verdisyn hos enkeltindividet og i samfunnet som helhet. 

Det er først og fremst takket være SGIs tre grunnleggende presidenter, Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda og Daisaku Ikeda at det i dag finnes over 12 millioner mennesker som praktiserer Nichiren Daishonins buddhsime i 192 land og territorier over hele verden.

Makiguchi (1871 - 1944), en skolelærer i Tokyo som var svært kritisk til datidens skolesystem i Japan, fant i Nichiren Daishonins buddhisme en filosofi som støttet hans visjon om et mer humanistisk og elevsentrert utdanningssystem.
Sammen med en kollega, Toda, etablerte Makiguchi Soka Kyoiku Gakkai i 1930, som senere utviklet seg fra å være en organisasjon med et mål om en utdanningsreform til å bli dagens Soka Gakkai med hovedfokus på verdensfred gjennom menneskelig revolusjon. 

Da andre verdenskrig brøt ut, ble både Makiguchi og Toda fengslet for sin motstand mot styresmaktenes nasjonalistiske og krigshissende politikk. Da Toda satt fengslet, fordypet han seg i Lotussutraens lære, og våknet opp til erkjennelsen om at Buddha er livet selv, og at livet er det mest verdifulle av alt.
Han besluttet seg for å vie resten av sitt liv til å utbre Nichiren Daishonins buddhisme. Makiguchi døde i fengselet 18. november 1944. 

Etter krigen ble det religionsfrihet i Japan, og da Toda ble løslatt fra fengselet, gjorde han Soka Gakkai om til en bevegelse for mennesker fra alle samfunnslag. Da han døde i 1958 hadde organisasjonen vokst til over 750 000 husstander.

I 1947 ble den 19 år gamle Ikeda invitert til sitt første buddhistiske diskusjonsmøte der han traff Toda for første gang.
Ødeleggelsene og uhyrlighetene den unge Ikeda hadde vært vitne til under andre verdenskrig, dannet grunnlaget for et dypt ønske om fred. Da han hørte Toda forklare kompliserte buddhistiske konsepter på en logisk og forståelig måte, forsto Ikeda at han hadde funnet svaret han søkte.
Båndet mellom Toda og Ikeda skulle vare livet ut, og Ikeda referer den dag i dag til Toda som sin livs mentor.
To år etter Todas død, i 1960, ble Ikeda utnevnt til Soka Gakkais tredje president.
I 1975 grunnla han Soka Gakkai International (SGI).
Slik utviklet Soka Gakkai seg fra å være en buddhistisk organisasjon i Japan til å bli en verdensomspennende fredsbevegelse. 

Som leder av SGI har Ikeda arbeidet utrettelig for å gjøre buddhismens verdier og filosofi tilgjengelig for millioner av mennesker verden over.  Basert på sin tro på dialog som utgangspunkt for fred, har Ikeda holdt dialoger med ledende akademikere fra ulike steder i verden.
Av hans mest betydningsfulle dialoger, finner vi publikasjoner som Choose Life med den britiske historikeren Dr. Arnold Toynbee, Before it is Too Late med Dr. Aurelio Peccei, som er medgrunnlegger av The Club of Rome, Choose Peace med Johan Galtung, som er pioner innen fredsforskning, og Human Values in a Changing World med den britiske sosiologen Dr. Bryan Wilson fra All Souls College, Oxford. 

I tillegg til å samtale med innflytelsesrike mennesker, har Ikeda stiftet en rekke uavhengige institusjoner for å fremme fred, kultur og utdanning.
Disse inkluderer Toda Institute for Global Peace and Policy Research, Boston Research Center for the 21st Century, Institute of Oriental Philosophy, Min-On Concert Association, Tokyo Fuji Art Museum og et eget Soka-utdanningssystem.

 
Således er SGI i dag en av de mest dynamiske og mangfoldige buddhistiske organisasjoner i verden. For Ikedas utrettelige arbeid for fred har han mottatt en rekke ærespriser, som PRIOs Fredspris, FNs Fredspris, International Tolerance Award of the Simon Wiesenthal Centre og Rosa Parks Humanitarian Award.
Han er også tildelt flere æresdoktorater, blant annet fra Glasgow University. 
 
I Daisaku Ikedas forståelse av fred ligger det mer enn bare fravær av væpnet konflikt. Han har derfor dedikert sitt liv til å etablere sosiale forhold som fremmer menneskeverdet og menneskers medfødte rettigheter. Han anerkjenner at fred begynner i menneskers hjerter og sinn. 

 
“En stor revolusjon hos ett enkelt menneske vil kunne bidra til forandring i en hel nasjons skjebne, og vil videre kunne føre til en bedre fremtid for hele menneskeheten”.   

 
“A great human revolution in just a single individual will help achieve a change in the destiny of a nation and, further, can even enable a change in the destiny of all humankind.”
Daisaku Ikeda, The Human Revolution
Stacks Image 73

De tre grunnleggende presidentene i Soka
Gakkai
Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda and Daisaku Ikeda

History of the Soka Gakkai
Linker :


Kontakt:
Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon om buddhismen og SGI, eller hvis du vil vite hvor det holdes møter rundt om i Norge.

Vår mail adresse er : sgi.nor300@gmail.com